B02 ช่อกุหลาบสีเหลือง

03

ช่อกุหลาบสีเหลือง – กุหลาบสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและเหมาะกับความต้องการแบบรวดเร็ว